Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/www/users/tomany/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2715

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/www/users/tomany/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2719

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/www/users/tomany/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3615

Warning: scandir(/usr/www/users): failed to open dir: Permission denied in /usr/www/users/tomany/wp-content/plugins/gravityforms/class.plugin-modules.php on line 500

Warning: scandir(): (errno 13): Permission denied in /usr/www/users/tomany/wp-content/plugins/gravityforms/class.plugin-modules.php on line 500

Warning: array_diff(): Expected parameter 1 to be an array, bool given in /usr/www/users/tomany/wp-content/plugins/gravityforms/class.plugin-modules.php on line 500

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/www/users/tomany/wp-content/plugins/gravityforms/class.plugin-modules.php on line 502
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


a Tomán Lifestyle Kft. programjaiban való részvétel során történő adatkezelésről

A Tomán Lifestyle Kft. (továbbiakban: Társaság) jelen adatkezelési tájékoztatóval értesíti az adatkezelés érintettjeit az adatkezelés meghatározó körülményeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, és a jogorvoslat lehetőségeiről. A Tomán Lifestyle Kft. jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az Ön személyes adatait. Személyes adatnak minősül az Önre, mint természetes személyre vonatkozó információ. Jelen tájékoztató ingyenesen és korlátozás nélkül bárki számára elérhető és megismerhető. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

A Tomán Lifestyle Kft. az Ön személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: vagy általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el tekintettel a befektetési tevékenységekre vonatkozó speciális törvényi követelményekre.AZ ADATKEZELŐ:

Az a szervezet, amelyik az Ön személyes adatait kezeli és ezért a tevékenységért (adatkezelés) felelősséggel tartozik.
Az adatkezelő a Tomán Lifestyle Kft (továbbiakban: Tomán Lifestyle Kft., székhely: 1126 Budapest, Szendrő utca 57/B, cégjegyzékszám: 01 09 202790, adószám: 25150920-2-43).AZ ADATKEZELÉS ÉRINTETTJE:

Ön, aki a személyes adatai alanya. Amennyiben Ön nem magánszemélyként, hanem egy jogi entitás hivatalos képviselőjeként jár el (akár önálló, akár együttes aláírási joggal), az Ön személyes adatait abban az esetben is jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli és védi a Tomán Lifestyle Kft.​HARMADIK FÉL:

A Tomán Lifestyle Kft.-n és Önön kívül bárki, pl. az a szervezet, akinek az Ön személyes adatait törvényi kötelezettség okán továbbítják.
A TOMÁN LIFESTYLE KFT. MEGHATÁROZÓ ADATKEZELÉSEI:

Kapcsolatfelvétel
PPC alapú online marketing tevékenység
Jelentkezés programjainkra1. KAPCSOLATFELVÉTEL:

Amennyiben honlapunk böngészése közben Önnek kérdése merülne fel lehetősége van tőlünk kérdezni befektetési programjainkról és ily módon jelezheti észrevételeit, esetleges panaszát. Ehhez nevét és e-mail címét, a telefonos visszahívás esetére pedig telefonszámát kell megadnia, majd érdeklődési köre megjelölése mellett fogalmazhatja meg üzenetét. Személyes adatait ebben az esetben kizárólag a kérdése megválaszolása céljából használjuk fel.2. ONLINE MARKETING TEVÉKENYSÉG

Amennyiben Ön termékeinkről, aktuális rendezvényeinkről vagy a startup ökoszisztémát érintő újdonságokról szeretne naprakész információkat kapni hírlevelek formájában vagy PPC alapú online marketing kampány keretében, lehetősége van rendelkezésünkre bocsátani nevét és mail címét. Amennyiben a Tomán Lifestyle Kft. által szervezett eseményre regisztrál, az ott használt email címet marketing célú megkeresésekre felhasználhatjuk. A megadott személyes adatokat kizárólag gazdasági reklámok eljuttatása célból, az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

A Tomán Lifestyle Kft. a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Ön tiltakozási jogának gyakorlásáig kezeli. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, ugyanis a GDPR (47) preambulumbekezdése a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelését olyan tevékenységként nevesíti, amely jogos érdeken is alapulhat. Ezzel kapcsolatban megállapítandó, hogy az adatkezelés révén a Társaság tevékenységét az érintettek nagyobb csoportja körében, adott esetben személyre szabott módon ismertetheti, illetve anyagi előnyöket is realizálhat, amely a jogszerű üzleti, gazdasági érdekek körébe sorolható.

A Társaság a személyes adatokat az Ön tiltakozási jogának gyakorlásáig kezeli. A személyes adatok felhasználása jogos érdek alapján történik.3. JELENTKEZÉS A TÁRSASÁG ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOKRA

A Társaság által szervezett programokra való jelentkezéshez Önnek az alábbi személyes adatokat kell megadnia:
Név, Születési név, Születési hely, Születési idő, Lakcím, Anyja neve, Személyi igazolvány száma (vagy más személyazonosításra szolgáló érvényes igazolvány száma), Lakcímkártya száma, Adóazonosító jel, kapcsolattartási e-mail cím. Kötelezően megadandó még a honlapon szerepeltetett adatok a vállalkozásról és opcionálisan egy bemutatkozó videó, aminek feltöltésével Ön hozzájárul képmása és hangja, mint személyes adatai kezeléséhez. Adatait a Tomán Lifestyle Kft. és az Ön között kötendő szerződés előkészítése, a szerződés megkötését biztosító feltételek létének vizsgálata céljából szükséges kezelnünk.AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA

Azzal, hogy Ön jelentkezik a Tomán Lifestyle Kft. által szervezett programra, úgy azzal hozzájárul ahhoz, hogy érintettje legyen annak a folyamatnak, amely során a Tomán Lifestyle Kft. megvizsgálja, hogy kíván-e Önnel szerződést kötni. A cél eléréséhez a Tomán Lifestyle Kft. a vonatkozó jogszabályok alapján köteles elvégezni az Ön üzletbiztonsági átvilágítását, a pénzmosás megelőzési vizsgálatot, köteles kockázatelemzést végezni, statisztikai célú elemzést készíteni, a folyamatról pedig adatot szolgáltat a hatályos jogszabályokban (2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2021 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről) meghatározott szervezetek számára. Ezen lépések egyike sem önálló célú adatkezelés, minden lépés a szerződés előkészítését és a szerződéskötésről szóló döntést szolgálja. Ezen lépések elhagyásával nem tud döntés születni, így az adatkezelés sem képes elérni célját.LINKEK KÖZÖSSÉGI MÉDIA SZOLGÁLTATÓKHOZ ÉS BÖNGÉSZÉSI BŐVÍTMÉNYEKHEZ

A Tomán Lifestyle Kft. weboldala a Facebookra, a YouTube-ra, Instagramra oldalra irányító egyszerű linkeket tartalmazhatnak. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média szolgáltatókhoz, amikor Ön az adott ikonra kattint. Ezeken az oldalakon Ön az adott közösségi média szolgáltató szabályzatának megfelelően információkat tehet közzé.AZ ÉRINTETT, AZAZ AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGE

Ön köteles a Tomán Lifestyle Kft. és az Ön között létrejövő jogviszony alapján minden tudomására jutott tényt, információt, megoldást, adatot, üzleti titkot képező tényt, információt, megoldást, bármely nyomtatványon, szerződésen feltüntetett adatot, valamint személyes adatnak minősülő adatot (továbbiakban: adat) üzleti titokként megőrizni. Az adatot nem hozhatja harmadik fél tudomására. Ez alól felmentést csak a Tomán Lifestyle Kft. ügyvezetője vagy általa megbízott személy adhat írásban.AZ ADATKEZELŐ, AZAZ A TOMÁN LIFESTYLE KFT. KÖTELEZETTSÉGEI

A Tomán Lifestyle Kft. a tudomására jutott minden adatot üzleti titokként őriz meg és jelen tájékoztatóban (valamint az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában) foglalt módon köteles kezelni, ettől csak akkor térhet el, ha jogszabály ezt kötelezően előírja számára, ám ebben az esetben köteles Önt haladéktalanul értesíteni; ha Ön erre kifejezetten engedélyt ad.A Tomán Lifestyle Kft. az adatot harmadik félnek csak és kizárólag a jelen tájékoztatóban szereplő esetben és az itt meghatározott harmadik félnek adhat át vagy hozhat tudomására:

a tomanmentor.com honlapon és aloldalain megadott adatokhoz adatfeldolgozóként a WD-Artech Kft. (Székhely: 6000 Kecskemét, Mogyoró utca 28/E.; Cégjegyzékszám: 03 09 129065), mint a honlap üzemeltetője, hozzáfér.
Az adatfeldolgozás jogalapja a Tomán Lifestyle Kft.. és a WD-Artech Kft. között köttetett adatfeldolgozói szerződés.
Az online marketing tevékenység keretében megadott személyes adatokhoz adatfeldolgozóként a Tomán Lifestyle Kft. fér hozzá.
​Jogerős bírósági döntés esetén a Tomán Lifestyle Kft. hatóságok előtt köteles a program bármely elemét, így az Ön személyes adatait is, feltárni.
Az adattovábbítás jogalapja a bíróság jogerős aktusa, a GDPR szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelésben résztvevő minden személy (legyen az akár a Tomán Lifestyle Kft. saját munkavállalója vagy a meghatározott adatfeldolgozó képviselője) tevékenységéért Önnel szemben a Tomán Lifestyle Kft. teljes felelősséget vállal.AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Ön bármikor kérhet a Tomán Lifestyle Kft-től tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, a személyes adatai rendelkezésre bocsátását igényelheti, illetve személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy korlátozását kezdeményezheti, illetve joga van az adathordozhatósághoz.

A kérelmet a Tomán Lifestyle Kft. részére kell címeznie postai úton: postacím: 1126 Budapest, Szendrő utca 57/B.). Írásbeli kérelmére a Tomán Lifestyle Kft. a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem hivatalos átvételétől számított 30 napon belül érdemben válaszol. Hivatalos átvételnek számít, ha a postai úton érkező levelet a Tomán Lifestyle Kft. átvette vagy a kézbesítési fikció beállt.AMENNYIBEN ÖN ADATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOGÁVAL SZERETNE ÉLNI, ÚGY:

Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.
Ehhez kérjük, adja meg nevét és e-mail címét, hogy azonosítani tudjuk. A tájékoztatás főszabályként ingyenes.Ön kérheti továbbá a Tomán Lifestyle Kft-től az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátjuk rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.AMENNYIBEN ÖN A HOZZÁJÁRULÁSÁT SZERETNÉ VISSZAVONNI, ÚGY:

Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, feltéve, hogy nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.
Ehhez kérjük, adja meg nevét és személyazonosító adatait, hogy azonosítani tudjuk.AMENNYIBEN ÖN AZ ADATAI HELYESBÍTÉSÉT KÉRI, ÚGY:

Kérjük, adja meg nevét és személyazonosító adatait, hogy azonosítani tudjuk, illetve jelölje meg a helyesbíteni kívánt adatot és a helyesbítés, pontosítás okát (adatváltozás, elírás, téves adat stb.).AMENNYIBEN ÖN AZ ADATAI TÖRLÉSÉT KÉRI, ÚGY:

Ön kérheti, hogy a Tomán Lifestyle Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az ön Társaság által tárolt személyes adatait, amennyiben:

a továbbiakban már nincs szükség az adatok tárolására;
visszavonja az adatok kezelésére adott hozzájárulását;
tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen;
jogszabály által előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell a tárolt adatokat;
aggodalma merül fel az adatok Tomán Lifestyle Kft által történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.AMENNYIBEN ÖN AZ ADATAI KORLÁTOZÁSÁT KÉRI, ÚGY:

Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai Tomán Lifestyle Kft. által történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását. A korlátozást akkor is kérheti, ha a Tomán Lifestyle Kft-nek már nincs szüksége az Ön adataira, de Ön, mint Érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.

A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat.ADATHORDOZHATÓSÁG

Ön – a Tomán Lifestyle Kft. elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni a Tomán Lifestyle Kft. által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Ön által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett kérheti azt is, hogy a Tomán Lifestyle Kft. egy Ön által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsa a személyes adatait. E jogosultság kizárólag az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. A Tomán Lifestyle Kft. a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre.

A Tomán Lifestyle Kft. tájékoztatja Önt arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok a Tomán Lifestyle Kft. rendszereiből való törlésével. Emellett Ön az adatok hordozását követően is jogosult a Tomán Lifestyle Kft-vel történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.AZ ÖN TOVÁBBI, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

A Tomán Lifestyle Kft. külön is felhívja szíves figyelmét arra, hogy elérhetőségein (pr@tomandiet.com, 1126 Budapest, Szendrő utca 57/B) keresztül Ön bármikor jogosult arra, hogy hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása esetén kötelesek vagyunk megszüntetni a személyes adatok kezelését, illetve kötelesek vagyunk azokat törölni.

Továbbá a Tomán Lifestyle Kft. elérhetőségein (pr@tomandiet.com, 1126 Budapest, Szendrő utca 57/B) keresztül Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése ellen tiltakozzon. A tiltakozás esetén – tekintettel arra, hogy az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés – kötelesek vagyunk megszüntetni a személyes adatok kezelését, illetve kötelesek vagyunk azokat törölni.


Amennyiben a Tomán Lifestyle Kft. adatkezelése kapcsán panasza van, a Társasághoz, mint adatkezelőhöz fordulhat, aki ügyfélfogadási időben vagy soron kívül készséggel fogadja Önt.

Bízunk abban, hogy a problémájára megoldást találunk.

Amennyiben Ön fenntartja véleményét a jogellenes vagy jogsértő adatkezelésről, kérelme jogszerűtlen megtagadásról, esetleg nem kíván a Tomán Lifestyle Kft-vel, mint adatkezelővel egyeztetni, úgy Ön közvetlenül két szervezethez is fordulhat.

Megkeresést írhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

Jelen tájékoztatót a Tomán Lifestyle Kft. 2021. július 29. napján tette közzé, amely minden, ezen dátumot követő adatkezelésre irányadó.
Budapest, 2021. július 29.